શાળાકીય માહિતી ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

 

અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં માટે ~~~>અહીં ક્લિક કરો

Current Affairs In 8 August to 31 August Full Current Book By Vivekanand Gandhinagar

A very useful subject for all competitive examinations issued by the Government of Gujarat for the current affairs of the month of August.This current affair includes current events throughout the month of August which will be very useful for all the upcoming competitive exams.In addition, new online tests are placed on our website every day.Important … Read more

Gujarat Police Constable Online Test | Government Exam 2020-21

The Government of Gujarat has recently announced that full recruitment will be completed. I hope that all recruitment will be completed as soon as possible.Today we have put a very useful online for the upcoming Gujarat Police Constable exam which has full syllabus based optional questions.All friends are requested to take the test online so … Read more

Government Exam Bin Sachivalay Online Test

I hope all the friends who are preparing for Bin Sachivalay will give today’s online test. And if the recruitment of Bin Sachivalay will come by the Gujarat government in the near future, you can evaluate your readiness.Special law has been asked in today’s online test. New Updates ⬇️ UNSC 1267 committee In 1999, the … Read more