શાળાકીય માહિતી ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

 

અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં માટે ~~~>અહીં ક્લિક કરો

Read and Download Latest Circulars and News. Paripatro

Read and Download Latest Circulars and News. Paripatro

Read all Circular about Gujarat Primary Teachers. Tamam Prakar na Paripatro Download krva mate aa post roj open karo.

Education is the foundation of any progressive society. It is what shapes the minds of individuals and enables them to build a better future. In the digital age, information is easily accessible, and technology has made it possible to access education-related news and information with just a few clicks.

One website that has made education-related news and information easily accessible is [insert website name]. The website is an excellent resource for students, teachers, and anyone interested in educational news and information. One of the website’s key features is the ability to download the latest circular and get educational news.

The website’s latest circular section is where users can download the latest circulars issued by educational institutions and governing bodies. These circulars are essential for staying up-to-date with the latest policies and regulations in the education sector. The circulars cover a range of topics, including exam schedules, syllabus changes, and other important updates.

In addition to the latest circulars, the website’s news section is updated regularly with the latest news and events from the education sector. The news section covers a range of topics, including new education policies, advancements in technology, and trends in the education sector. Users can access this information easily and stay informed about the latest developments in the education sector.

The website also provides a platform for students and teachers to connect and share information. Users can create profiles, join groups, and participate in discussions on a range of education-related topics. This feature makes the website an excellent resource for students and teachers to connect and collaborate on educational projects.

Life Cover For Family’s Protection
Build financial backup & secure family’s future by choosing a “Term insurance plan”. Suitable for someone who wishes to ensure adequate financial backup is available to the family in case of his/her untimely death.

Life Cover With Wealth Creation
Be financially secure by choosing an “Investment plan” to meet financial goals like child’s education or stable income source for post-retirement. Suitable for someone who is looking for long term wealth creation through Market linked or Guaranteed returns in addition to family’s protection through in-built life cover.

What is Life Insurance Policy?
A life insurance policy is an agreement between an insurance company and a policyholder, where the life insurer promises to pay a fixed amount of money in return for a premium, after a set time period or upon the life assured’s death.

There are two simple types of life insurance policies:

1. Pure Protection plan i.e., Term Insurance Plan

2. Savings Plan

Pure Protection plans are specifically designed to protect the future of your family by providing a lump sum payment, in case of your absence. Whereas a savings plan is a financial product that helps in planning long-term goals like buying a home, fees for children’s higher education, and more while providing life coverage benefits.

Type of Life Insurance Policies in India

Term Insurance

The purest and most affordable type of life insurance plan that offers financial coverage to the policyholder against the fixed amount of premiums for a specific duration. In case of policyholder’s untimely death, their nominee receives the Cover Amount, as per the chosen policy.

In conclusion, the [insert website name] is an excellent resource for anyone interested in educational news and information. With its latest circulars section, news updates, and social platform, the website provides users with all the tools they need to stay informed and connected in the education sector. Whether you are a student, teacher, or education enthusiast, [insert website name] has something for everyone.

Term Return of Premium (TROP)

TROP(Term Return of Premium) is a variant of term insurance that provides an additional feature of Survival benefit. In addition to the life cover, if the policyholder survives the entire Policy Term, then all the premiums are paid back, excluding GST.

Whole life Insurance

Under Whole Life Insurance, the policyholder is covered till the age of 100 years. If you want to leave a legacy for your family, and ensure that they are always financially covered, then Whole life Term Insurance is the best option for you.

More than 10,000 questions for GK and current affairs.

Exam Preparation App: Free Mock Test , Live Classes || Download Gradeup Android App
GATE, SSC, SBI IBPS, UPSC, CAT, CDS NDA, NET CTET: Online Coaching, Test Series
Prepare for 140+ Exams with Free LIVE Learning classes, Mock Test Series, Previous Year Papers, Quizzes, Doubt solutions & much more. 💯
Gradeup is India’s BEST Competitive Exam App for:
• GATE, ESE/IES & PSUs like HPCL
• Defence exam app: CDS, AFCAT, CAPF, NDA, Airforce Group X & Y
• Teaching exam app: CTET, KVS, UPTET, Super TET, REET
• NTA UGC NET: Paper 1 & 12+ Paper 2 Exams
• State & UPSC exam preparation app: UPSC CSE, EPFO, BPSC, MPPSC, UPPSC, RAS, MPSC, JPSC
• Law entrance exam App: CLAT, AILET, MH CET Law
• MBA entrance exams App: CAT, CMAT, TISSNET etc.
• Insurance & Bank exam preparation app: SBI, IBPS PO, Clerk, IBPS RRB, RBI Grade B
• Assistant & Junior Engineer Exams: SSC JE, RRB JE, RVUNL JE
• Govt Job, Railway, SSC Exam app: CGL, CHSL, CPO, RRB NTPC
Why Gradeup is #1 Online Test Prep App?
✔ Free Live, Recorded Online Classes
✔ Unlimited practice questions, quizzes
✔ Previous year solved papers, Mock Test Series
✔ 24×7 Doubts Solutions
✔ Gradeup Super and Test Pass

► #1 GOVT JOB EXAM PREPARATION APP
Study material for SSC 2021 exams like SSC CGL, CHSL, MTS, CPO, Steno, RRB NTPC, SSC GD Constable. Best SSC Live Classes App with SSC CGL Online Classes & SSC CGL Mock Test in English & Hindi.
► BANK EXAM PREPARATION APP
Best app for IBPS PO exam preparation 2021, SBI PO preparation, IBPS Clerk Mock Tests, SBI Clerk preparation. Get complete IBPS RRB Office Assistant and Office Scale 1 preparation in Hindi. Also useful for RBI Grade B Phase 2 & 1, NABARD Grade A & Insurance exam preparation.
► TEACHING EXAM APP
Best CTET exam preparation app with CTET online class & CTET test series in Hindi & English. Also helps in UPTET preparation, KVS PRT, PGT, Super TET 2021, REET level 1 and 2, HTET, MPTET, DSSSB.

► GATE & ESE EXAM PREPARATION APP
Avail Online GATE coaching for Computer Science, GATE EE, Civil, GATE ECE & Mechanical Engineering. Get GATE online classes free, from expert faculty and toppers. Also get complete ESE Civil, ESE Mechanical, ESE Electrical & ESE Electronics study material. Gradeup is an IES exam preparation app along with BARC, ISRO, HPCL exam preparation.

► DEFENCE EXAM PREPARATION APP
Gradeup helps aspirants in CDS, CDS OTA, CAPF, AFCAT, Airforce X, Y Group, NDA exam preparation. It is the best CDS exam preparation app for offline, online preparation with CDS test series, NDA online coaching & CDS current affairs.
► NTA UGC NET PREPARATION APP
For both UGC NET Paper 1, Paper 2 preparation. Paper 2 subjects are UGC NET Commerce, Computer Science, English Literature, Economics, Education, Geography, Hindi, History, Management, Political Science, Sociology, Sanskrit. One of the best UGC NET JRF preparation apps with UGC NET online classes, UGC NET test series.
► LAW ENTRANCE EXAM PREPARATION APP, BBA & HOTEL MANAGEMENT

ગુજરાત રાજ્ય શાળા કેલેન્ડર 2023-24 ડાઉનલોડ pdf અહી ક્લિક કરો

BREAKING: સરકારી કર્મચારીઓ આનંદો: ગુજરાતના પાંચ લાખ કર્મચારીઓને મળશે આઠ ટકા મોંઘવારી ભથ્થું, સરકાર ટૂંક સમયમાં કરી શકે છે જાહેરાત: વાંચો ન્યૂઝ રિપોર્ટ

જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતનો આજનો (17/05/2023) લેટેસ્ટ પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

અગત્યની લીંક

ધોરણ 5 અને 8 માં નાપાસ કરવાના નિયમ નો અમલ કરવા બાબત

નાપાસ કરવા બાબત 21/8/2019 નું નોટીફિકેશન

ગુજરાતી ભાષામાં નોટીફિકેશન વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વિદ્યાર્થીને કોઈ વિષયમાં E ગ્રેડ આવે છે તો શું કરવું?

Leave a Comment